Odbojkarska zveza Slovenije
Untitled Document

NAGRADNE IGRE

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE ODBOJKARSKE ZVEZE SLOVENIJE

 

 1. SPLOŠNE DOLOČBE

Ta pravila določajo način izvedbe in pogoje sodelovanja v nagradnih igrah katerih organizator je Odbojkarska zveza Slovenije (v nadaljevanju Organizator), Črnuška cesta 9, 1231 Ljubljana Črnuče. Namen nagradnih iger je promocija odbojkarskih tekem, aktivnosti in produktov/storitev OZS in/ali njenih partnerjev.

 

 1. POGOJI ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI

Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je odgovor na nagradno vprašanje, ki je objavljeno na Facebook strani OZS, Instagram profilu OZS - www.facebook.com/odbojkarskazveza oziroma www.instagram.com/slo_volley oz. na katerem od drugih družbenih omrežij, s katerimi upravlja OZS.

Organizator si pridružuje pravico, da po lastni presoji iz nagradne igre odstrani kateregakoli udeleženca, še posebno tistega, ki želi na nepravilen, nepošten ali kakršenkoli drugi način, ki ni v skladu s temi pravili, osvojiti nagrado.

Pravna oseba ne more biti udeleženec nagradne igre. S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec izjavlja, da je seznanjen in se strinja s pravili nagradne igre.

 

 1. SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI

Nagradne igre niso sponzorirane s strani Meta Platforms, Inc, Menlo Park, CA in niso povezane z Meta Platforms, Inc kot podjetjem.

Pravila nagradnih iger bodo ves čas trajanja nagradnih iger navedena pri nagradni igri. Vse nagradne igre OZS so v skladu s politiko poslovanja in politiko varovanja zasebnosti in osebnih podatkov.

Za sodelovanje v nagradni igri je treba pravilno odgovoriti na nagradna vprašanja, ki so objavljena na www.facebook.com/odbojkarskazveza in/ali na profilu www.instagram.com/slo_volley ali pa izvesti določeno aktivnost (komentar, všeček) v skladu z navodili nagradne igre.

Šteje se, da sodelujoči ob tem, ko odgovori na nagradno vprašanje ali kako drugače sodeluje v nagradni igri, izrecno soglaša s pravili in pogoji nagradne igre ter je z njimi v celoti seznanjen. Sodelujoči se prav tako zavezuje, da bo v primeru sodelovanja v nagradni igri v celoti spoštoval njena pravila.

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni in sodelavci organizatorja, ne glede na obliko zaposlitve. Enako velja za njihove ožje družinske člane (zakonec oz. oseba, s katero živi v skupni življenjski skupnosti, ki je po predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo, otroci oz. posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši oz. posvojitelji zaposlenega).

 

 1. NAGRADNI SKLAD

Nagradni sklad lahko obsega:

- vstopnice za tekme slovenskih odbojkarskih reprezentanc,

- navijaške rekvizite OZS,

- artikle iz uradne navijaške trgovine OZS,

- drugo.

Dobitek v nagradni igri je obdavčen, če njegova vrednost presega 42 EUR. https://www.fu.gov.si/zivljenjski_dogodki_prebivalci/obdavcitev_v_nagradnih_igrah/

 

 1. POTEK PODELJEVANJA NAGRAD TER OBVEŠČANJE IN OBJAVA NAGRAJENCEV

 Nagrajence bo OZS izbrala z žrebom izmed vseh prejetih pravilnih odgovorov. Nagrajenci bodo o osvojitvi nagrade obveščeni preko zasebnega sporočila na Facebooku/Instagramu. Organizator lahko objavi ime nagrajenca (ime in priimek) na Facebook strani in Instagram profilu OZS.

Podeljene nagrade ni mogoče zamenjati niti zahtevati njene denarne protivrednosti. Nagrade prav tako niso prenosljive na tretjo osebo.

Nagrajenec bo moral organizatorju v roku 48 ur od poslanega sporočila posredovati osebne podatke (ime in priimek, naslov, e-naslov in po potrebi telefonsko številko) na press@odbojka.si. Nagrado bo organizator nagrajencu dostavil po pošti ali pa jo bo le-ta prevzel osebno, na kraju prireditve ali sedežu OZS. Če nagrajenec osebnih podatkov v zahtevanem roku ne bo posredoval, se smatra, da nagrade ne želi prejeti in s tem izgubi pravico do nagrade. V takem primeru je organizator prost vseh obveznosti do nagrajenca.

 

 1. PLAČILO DOHODNINE

Vrednost nagrade ne predstavlja doseženega dohodka (davčne osnove) v skladu z Zakonom o dohodnini, zato organizator nagradne igre ni dolžan plačati akontacije dohodnine v imenu in za račun nagrajenca po stopnji 25 %. Vsi ostali stroški in dajatve, povezani z uporabo (npr. plačilo dohodnine nad akontacijo) so breme nagrajenca.

 

 1. PREVZEM NAGRAD

Nagrad ni mogoče zamenjati, izplačati v gotovini ali prenesti na tretjo osebo. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja nagrade, s čimer se posamezni sodelujoči s prijavo k nagradni igri izrecno strinja. Organizator ne odgovarja za nobene napake na nagradah. Organizator ni odgovoren za poslane podatke, ki so nepopolni, nerazumljivi ali niso bili prejeti.

Organizator si pridružuje pravico, da ne podeli nagrade, če ugotovi, da je udeleženec v nagradnem natečaju sodeloval v nasprotju s temi pravili.

 

 1. ODGOVORNOST ORGANIZATORJEV

Organizator ne nosi nobene odgovornosti niti ne bo sodeloval v sporih glede imetništva/upravičenja do izžrebanih nagrad. Vsi spori, povezani s pravicami glede imetništva izžrebanih nagrad, ne vplivajo na pravilo, da organizator dodeli nagrado osebi, ki se je pravilno prijavila na nagradno igro. Organizator se zavezuje, da bo naredil vse, kar je v njegovi moči, da bo nagradna igra korektno izpeljana, odgovornost pa ne vključuje primerov višje sile. Organizator nagradne igre ne prevzema nobenih odgovornosti ob koriščenju nagrad, eventualnih poškodb, zdravstvenih zapletov ali tatvin pri koriščenju.

Organizator prav tako ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

 • (ne)delovanje spletne strani www.facebook.com ali www.instagram.com
 • kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri ali pri izboru nagrad
 • nedostavljene pošiljke z nagradami,
 • kakršne koli posledice ob koriščenju nagrad.
 1. ZASEBNOST IN VARSTVO PODATKOV

Organizator se zavezuje, da bo osebne podatke, pridobljene od sodelujočih v nagradni igri varoval v skladu z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov. Prav tako podatkov ne bo posredoval neupravičeni tretji osebi ali jih kakorkoli drugače zlorabljal. Sodelujoči je seznanjen, da lahko organizator posamezna opravila v zvezi z obdelavo pridobljenih osebnih podatkov zaupa pogodbenemu obdelovalcu. Pogodbeni obdelovalec lahko osebne podatke obdeluje le v mejah pooblastila oziroma naročila, ki ga dobi od organizatorja in skladno z opredeljenimi nameni. 

Podatki sodelujočih in nagrajencev v nagradnem natečaju se obdelujejo, če s temi pogoji ni določeno drugače, na podlagi sprejema teh pravil, s čimer se med sodelujočimi in OZS kot organizatorjem vzpostavi poslovno oz. pogodbeno razmerje v smislu točke (b) člena 6(1) Splošne uredbe o varstvu podatkov.

Zbrani osebni podatki sodelujočih v nagradni igri se pri organizatorju hranijo le do podelitve nagrad. Podatki se obdelujejo zgolj zaradi nagradne igre (organizacija in izvedba nagradne igre, obveščanje nagrajencev o rezultatih nagradne igre, razglasitev nagrajencev in se takoj po podeljenih nagradah izbrišejo. V kolikor bo organizator želel podatke hraniti dalj časa ali jih uporabiti za kakšne druge namene, bo v ta namen od sodelujočih pridobil ločeno privolitev.

Sodelujoči v nagradni igri lahko zahtevajo pregled, dopolnitev, popravek, izbris in omejitev obdelave lastnih osebnih podatkov ter prenehanje obdelave lastnih osebnih podatkov za namene izvajanja te nagradne igre. Navedene pravice uveljavlja preko e-naslova press@odbojka.si, kjer lahko pridobi tudi druge informacije v zvezi z obdelavo osebnih podatkov pri organizatorju.

 1. KONČNE DOLOČBE

Za tolmačenje pravil je pristojen izključno organizator nagradne igre. Organizator si pridržuje pravico do spremembe pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator sodelujoče obveščal z objavami na svojih kanalih ter na spletni strani, na kateri bodo objavljeni ti splošni pogoji in pravila sodelovanja.

Za vse morebitne spore iz naslova nagradnih iger, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani. Ta pravila začnejo veljati s 7. avgustom 2022.

 

Ljubljana, 4. 8. 2022